ใบสมัครงาน บริษัท ไดนามิคส์โมชั่น จำกัด

Bangkok, Thailand
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง: Full Time Operator (พนักงานประจำ)
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  • ร่วมมือกับทีมงานในการทำงานเพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด
  • สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
  • ทักษะและความสามารถที่ต้องการ
  
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
  • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  
  การสมัครงาน
  • สนใจผู้ที่ต้องการสมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือส่งตรงที่บริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานการศึกษา, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อ
Dynamics Motion Co., Ltd.
อีเมล: hr@dynamics-motion.com
เว็บไซต์: www.dynamics-motion.com
 
สถานที่ปฏิบัติงาน:
BTS : 350m วงเวียนใหญ่ (Wongwian Yai)
BTS : 350m กรุงธนบุรี (Krung Thonburi)