รายงานทางการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การรวบรวมข้อมูลการเงินต้องใช้เวลานานและการรายงานมักล่าช้า
9 May, 2024 by
DM Post

ก่อนที่จะใช้ระบบ ERP เจ้าของธุรกิจประสบปัญหากับการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการที่ซับซ้อนและกระจัดกระจาย ทีมงานต้องทำงานซ้ำซ้อน และเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ความล่าช้าในการรายงานทำให้ไม่สามารถวางแผนได้ทันเวลา ระบบปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ นอกจากนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลก็อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง

1. ข้อมูลแยกเป็นส่วน ๆ และกระจัดกระจาย

 • ระบบซอฟต์แวร์หลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกันทำให้ทีมงานต้องเสียเวลาในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
 • เกิดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลซ้ำหรือการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

2. การรายงานทางการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 • การรวบรวมข้อมูลการเงินต้องอาศัยกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
 • ผู้บริหารขาดข้อมูลที่ทันเวลา ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างแม่นยำ

3. ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • การคำนวณและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายมีความซับซ้อน
 • ความผิดพลาดในกระบวนการอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือเสียค่าปรับ

4. การจัดการสินค้าคงคลังและทรัพยากร

 • สินค้าคงคลังไม่สมดุลเนื่องจากขาดข้อมูลการขายและการเงินแบบเรียลไทม์
 • อาจมีการจัดสต๊อกสินค้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. การมาตรฐานกระบวนการ

 • ขาดกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานในทุกแผนก
 • ยากที่จะตรวจสอบหรือกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ

6. การเติบโตและขยายตัว

 • ข้อมูลการเงินมีปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อธุรกิจขยายตัว ทำให้เกิดความซับซ้อน
 • ระบบเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลและความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้

7. ความกังวลด้านความปลอดภัย

การจัดเก็บข้อมูลในหลายแพลตฟอร์มทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการรั่วไหลหรือสูญหาย

การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ใน ERP สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น

การใช้ระบบ ERP สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์ ระบบ ERP ยังทำให้กระบวนการทำงานเป็นมาตรฐานและคล่องตัวมากขึ้น ช่วยในการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคง รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลทางการเงินของบริษัท


Share this post