3 องค์ประกอบหลักของระบบ ERP ส่วนบัญชี
บัญชีและภาษีตามมาตรฐานประเทศไทย
9 May, 2024 by
DM Post

ระบบ MotionERP ที่สอดคล้องกับมาตรฐานประเทศไทย ผู้เรียนจะได้ศึกษาการตั้งค่าระบบ การทำบัญชีเชิงลึก และการสร้างรายงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีของไทย

 1. การตั้งค่าผังบัญชีและโครงสร้างระบบ

  • ผังบัญชีมาตรฐาน: จัดเตรียมผังบัญชี (Chart of Accounts - CoA) ที่เหมาะสมตามมาตรฐานของประเทศไทย รวมถึงการกำหนดบัญชีหลักและบัญชีย่อย
  • บัญชีแยกประเภท (General Ledger): สร้างโครงสร้างบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกธุรกรรมและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  • สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journals): สร้างสมุดรายวันสำหรับธุรกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การขาย การซื้อ และเงินสด/ธนาคาร
 2. การตั้งค่าภาษีไทย

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) ในระบบ MotionERP ให้สามารถคิดภาษีได้อย่างถูกต้องในการขายและซื้อสินค้า
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: ตั้งค่าอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อให้ระบบคำนวณได้โดยอัตโนมัติ
  • การยื่นภาษีและรายงานภาษี: เตรียมรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 3. การจัดการธุรกรรมทางการเงิน

  • บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable): สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า จัดการบันทึกบัญชีลูกหนี้ และการชำระเงิน
  • บัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable): สร้างใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย จัดการการชำระเงินและการจ่ายชำระ
  • การกระทบยอดธนาคาร: นำเข้าข้อมูลการเงินจากธนาคารและกระทบยอดกับรายการในระบบ MotionERP เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์

ในการจัดการบัญชีและภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบัญชี เจ้าของธุรกิจ และนักพัฒนาที่ต้องการความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการปรับแต่งระบบ MotionERP สำหรับการทำบัญชีครบวงจรในประเทศไทย

Share this post